تكنولوژي فرم فيل سيل

پرینت
بسته بندي محصولات غذايي به روش فرم، فيل، سيل يكي از كم هزينه ترين روشهاي بسته بندي است كه در عين حال ماندگاري مناسبي نيز براي محصول فراهم كرده و در ابعاد و اشكال متفاوت و مناسب قابل دسترسي مي باشد.
به دليل انجام تمامي عمليات بسته بندي شامل ساخت ظرف، پر شدن ظرف، دربندي و در نهايت برش و جدا سازي بسته ها از هم در يك فرآيند به هم پيوسته و سريع و بدون دخالت عامل انساني، نتيجه كار يك بسته غذايي بهداشتي و ارزان با تيراژ مناسب و با استفاده از حداقل نيروي انساني است. اين روش بسته بندي بيشتر براي مواد غذايي به شكل مايعات رقيق و نيمه غليظ مانند: مربا، عسل، شكلات مايع، انواع مواد لبني و كره، دسر و ... كاربرد فراواني دارد .
شرح كل عمليات بسته بندي به صورت خلاصه به شرح زير است:
1-گرم كردن فيلم ظرف ساز:
در اين قسمت فيلم پليمري كه ظرف از آن تهيه مي شود و عمدتا" از جنس PS يا PET ميباشد توسط دستگاه به حدي كه قابليت فرم پذيري داشته باشد ، بسته به جنس پليمر و ضخامت آن از 200 – 130 درجه سانتيگراد گرم مي شود.
2-فرمينگ (  Forming ):
در اين قسمت فيلم گرم شده توسط فشار هواي مثبت و كشش مكانيكي فيلم به شكل دلخواه فرم داده شده و ظرف ساخته مي شود.
3-پر كن ( Filler ):
در اين قسمت ظروف ساخته شده به محل پر كن هدايت شده و از مواد غذايي مورد نظر به مقدار تعيين شده پر مي شوند.
4-دربندي ( سيل حرارتي):
در اين بخش از ماشين، ظروف پر شده با روكشي از جنس فويل آلومينيوم يا تركيبي از فويل و پليمر توسط حرارت و فشار مكانيكي دربندي مي شوند .
5-قسمت برش ( Cutter ):
در اين قسمت، ظرف بسته بندي شده برش خورده و از هم جدا شده ودر نقاله خروجي قرار مي گيرند .