خبر

پرینت

اولین ماشین فرم فیل سیل مخصوص آب معدنی لیوانی ساخت ایران توسط شرکت آلتین پاک ماشین به عراق صادر شد.